Návrh rybářského řádu na rok 2021 Sudkov

Rybářský řád - úvod

Sudkovský rybník bude v roce 2021 provozován jako soukromý revír s možností odlovu ryb na udici, respektující zákon o rybníkářství č. 99/2004 Sb. Pověření k lovu může získat každý, kdo splňuje a dodrží podmínky stanovené tímto rybářským řádem. Roční členské pověření bude vydáváno pouze v omezeném množství. Pro rok je stanovená orientační hranice pro vydání ročních čelenských pověření na cca ks.

I. Základní ustanovení

 1. Co není povoleno rybářským řádem, je zakázáno!
 2. Lovící provádí veškerou činnost na své vlastní nebezpečí, případně plně zodpovídá za lovící, kteří jsou v jeho doprovodu (děti, mládež aj.)
 3. Pověření k odlovu na udici mají pouze osoby, které si předem zakoupily platné pověření k lovu pro tento soukromý revír.
 4. Rybolov je povolen pouze na lini vyznačené v mapě zelenou barvou. Lovných míst.
 5. Lovná místa určená k rezervaci jsou označena na mapce písmenem R.
 6. Místa vhodná pro bivakování jsou označena symbolem bivaku.
 7. Lovící je povinen respektovat lovné sektory ostatních uživatelů revíru.
 8. Lovným sektorem je zpravidla myšlen pomyslný výsek kolmo k břehu lovného místa. Případně závisí na dohodě mezi uživateli, pokud tím neomezí ostatní lovící.

II. Doba lovu

 1. Duben a květen - 07.00 - 19.00 hodin (pouze denní lov).
 2. Červen až září - 24 hodin
 3. Říjen a listopad - 07.00 - 19.00 hodin

III. Způsoby a techniky lovu

 1. Lze lovit technikami na položenou, na plavanou a přívlačí, pokud není stanoveno jinak.
 2. K lovu lze využít max. 2-3 pruty (dle typu pověření) s průběžnou montáží a jedním návazcem. Srkačky a jiné neprůběžné montáže jsou přísně zakázány.
 3. Při lovu přívlačí smí k lovu užít lovící pouze jeden prut.
 4. Lovící, který nedovršil věku 15 let, smí lovit pouze za doprovodu osoby starší 18 let, která má buď platné pověření k lovu nebo s lovem zkušenosti.
 5. Je zakázáno používat pletené a odhozové šňůry.
 6. Lze využít i háčky jak s protihrotem tak i bez.
 7. Povolené návnady a vnadění: boilies, pelety, vařená nebo sterilizovaná kukuřice, vařený partikl, pečivo.
 8. Zákaz vnadění krví a produkty, které znehodnocují kvalitu vody.

IV. Povinná výbava lovícího

 1. Polstrovaná vanička pod úlovek, nebo podložka - lze zapůjčit.
 2. Podběrák s rameny min. 70 cm - lze zapůjčit.
 3. Vyprošťovač háčků.
 4. Metr - pokud má lovící povolení k lovu s rybou.
 5. Vezírek min. se třemi kruhy v případě oprávnění k ponechání úlovku.

V. Hájené druhy ryb

 1. Všechny formy jesetera

VI. Lovné míry ryb

 1. Kapr 40 - 60 cm
 2. Amur 55 - 70 cm
 3. Štika 65 - 85 cm - pouze s platnou službou pro lov dravců
 4. Candát 50 - 70 cm
 5. Sumec 60 - 150 cm
 6. Lín 25 - 40 cm
 7. Plevelná ryba - pokud není stanoveno jinak, tak max. 3 kg.

VII. Povinnosti lovícího

 1. Lovící je na svém stanovišti povinen udržovat maximální pořádek a čistotu v průběhu celého lovu. Po skončení lovu uklidí lovné místo.
 2. Lovící je povinen si zabezpečit své věci proti případné krádeži. Provozovatel neručí za vybavení lovícího!
 3. V případě větrného počasí si lovící zabezpečí veškeré vybavení a věci tak, aby nedošlo k jejich poletování po okolí. Zejména se jedná o deštníky, bivaky a odpadky!
 4. Svým chováním a způsobem lovu nesmí obtěžovat nebo ohrožovat ostatní lovící nebo vlastníky okolních pozemků a nemovitostí (zejména hluk, lov mimo vlastní sektor, nadměrné požití alkoholických nápojů aj.)
 5. Pokud lovící zjistí zásadní porušení tohoto rybářského řádu jinými uživateli, je povinen toto oznámit provozovateli. Lze tak učinit i anonymně přes náš formulář nebo telefonicky.
 6. Po ukončení lovu odevzdá lovící pověření obsluze, týká se pouze časových pověření. Pokud není obsluha přítomna, ponechá pověření v předem připravené schránce na obslužném objektu.
 7. U časového pověření při lovu v noci, nesmí lovící opustit lovné místo bez nahlášení. Platí zpravidla v době od 19.00 - 07.00 hodin.
 8. Lovící je povinen se nacházet v reakční vzdálenosti svých prutů pokud jsou nahozeny. K tomuto účelu lze na dobu nezbytně nutnou pověřit jiného lovícího s platným pověřením k lovu.
 9. Lovící se smí pohybovat pouze na pozemku areálu pro rybolov. Platí přísný zákaz vstupu na soukromé a firemní pozemky. Zejména platí přísný zákaz vstupu na pozemky areálu Moravolen Holding a. s.

VIII. Zacházení s úlovky

 1. Veškeré úlovky musí být zdolávány šetrně s ohledem na odpor a velikost ryby.
 2. K vytažení zdolané ryby musí být použit podběrák vyhovující ust. IV. odst. b). Ryba musí být bez prodlení umístěna do tzv. vaničky nebo na podložku, kde lze provést samotné vyproštění háčku. Toto ustanovení se vztahuje na všechny druhy ušlechtilé ryby i plevelné ryby nad 30 cm.
 3. Vyproštění háčku ve vodě je povoleno pouze tehdy, pokud je předpoklad bezproblémového vyproštění háčku.
 4. Plevelné ryby se nesmí vyhačovat zavěšené nebo ponechávat zavěšené i v případě, že si ji chcete ponechat. Takový úlovek odháčíte buď přímo ve vodě nebo na podložce.
 5. Fotografování úlovku je povoleno pouze v kleče nad samotnou vaničkou, případě u větších ryb ve vodě. Bezprostředně po pořízení fotografií musí být úlovek navrácen zpět do vody nebo umístěn do vezírku, pokud bude ryba ponechána jako úlovek.
 6. Před umístěním ryby do vaničky nebo na podložku je nutné tuto polít čerstvou vodou. Platí především pro letní slunečné dny. Při delší manipulaci s rybou ve vaničce je lovící povinen rybu neustále polévat čerstvou vodou z rybníka.

IV. Vstup na pozemky

 1. Je zakázáno vstupovat na okolní soukromé a firemní pozemky.
 2. V areálu pro sportovní rybolov Sudkov se smí nacházet pouze lovící s platným povolením k lovu. Případný doprovod je lovící povinen nahlásit obsluze!

X. Oprávnění provozovatele

 1. Provozovatel je oprávněn za opakované nebo hrubé porušení pravidel tohoto rybářského řádu zakázat další lov lovícímu a to bez nároku na vrácení finanční částky za pověření a vratnou zálohu.
 2. Posouzení závažnosti porušování pravidel je na provozovateli nebo obsluze, případně rybářské stráži.
 3. Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu lovných míst, povinného vybavení k lovu a dodržování lovné techniky.
 4. Vyžádá-li si provozovatel namátkově ke kontrole obsahové části zavazadel, batohů aj., je lovící povinen takovému požadavku vyhovět.
 5. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje lovícího v rozsahu uvedeném v článku: Souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s ustanovením evropského parlamentu a slouží výhradně pro potřeby provozovatele.
 6. Areál sportovního rybolovu Sudkov je střežen kamerami a fotopastmi. Uživatelé areálu souhlasí s monitorováním jejich činnosti. Veškeré získané obrazové a zvukové záznamy slouží výhradně pro potřebu provozovatele v souvislosti s dohledem na dodržování rybářského řádu. Při vážném porušení rybářského řádu je provozovatel oprávněn poskytnout tyto materiály zákonné složce k dalšímu řízení.

XI. Ostatní ustanovení

 1. Parkování vozidel je povoleno pouze na předem určených místech, která jsou součástí pozemku. Možnosti parkování případně konzultujte s obsluhou nebo provozovatelem.
 2. Rozdělávání ohňů je přísně zakázáno. Toto ustanovení se nevztahuje na grily, vařiče a podobná vybavení.
 3. Zákaz vnadění krví, nevařenou kukuřicí, nevhodným krmivem pro ryby nebo krmivem, které zhoršuje kvalitu vody.
 4. Bivakování je povoleno pouze na vhodných místech vyznačených na orientační mapce nebo po dohodě s provozovatelem, či obsluhou. Vždy musí být volný průchod min 2,5 m pro ostatní uživatele vodní plochy.